Søg i hele KADK

 • Institut 3 / Institut for Planlægning

Institut 3 / Institut for Planlægning

Ophørt. 31/08/2014.

Institut for Planlægning

Institutleder: Jonna Majgaard Krarup
Sekretær: Trine Lau Bæk

Fagområde og struktur
Instituttets forskning og undervisning er rettet mod praksis med vægt på arkitektoniske sammenhænge mellem rumlig form og funktionalitet samt på planlægningsmæssige metoder og strategier. Instituttets mål er at udvikle, beskrive og formidle ny viden om rumlige organisationsformer og faglige metoder. Instituttets forskning er helhedsorienteret og spænder i skala fra landskab og by til rum og detalje. Forskningens fokus er planlægningen af byernes udvikling, transformation og regionale samspil, forandringer i byens landskab samt planlægningen af byens rum og bebyggelser. Med udgangspunkt i konkrete cases, forslagsstillelse og tværfaglige samarbejder udvikles nye rumlige typer, metoder og idéer, som generaliseres og danner nye begreber. Forskningens baggrund er de ændrede forudsætninger for planlægningen, som er skabt af teknologisk udvikling, globalisering, forandring af befolkningens sammensætning og livsmønstre samt åbningen af planlægningsprocesserne.

Instituttets faglige hovedområder er landskabsplanlægning, byplanlægning og bygningsplanlægning.

Forskningen knyttes til instituttets fagfelter og centre, som varetager og udvikler delemner indenfor arkitekturens planlægning med betydning for byudvikling, bosætning og levevilkår. Instituttet bidrager med faglighed til samfundsdebatten.

Instituttets faglige hovedområder
 • Fagfelter og centre
Landskabsplanlægning
 • Landskab og bebyggelse
 • Plan og miljø
 • Rum- og havekunst
 • Center for Byrumsforskning
Byplanlægning
 • Byplanlægning og byudvikling
 • Planlægning i 3. verden
 • Byarkitektur
 • Center for Byplanlægning
Bygningsplanlægning
 • Boligbyggeri
 • Institutionsbyggeri
 • Bosætningens arkitektur
 • Center for Idræt og Arkitektur

 

Landskabsplanlægning dækker et felt, der spænder fra renovering af historiske anlæg til udvikling af naturparker, temaparker, pladser og gader, infrastrukturelle anlæg, skovrejsning og nye bebyggelser.

Byplanlægningens genstandsfelt er regioners og byers struktur og dynamik og planlægningen forstået som en måde at formulere handlingsanvisninger, der kan gribe ind i og lede udviklingen i bestemte retninger.

Bygningsplanlægning omfatter forskning i fagfelterne boligbyggeri, institutionsbyggeri og bosætningens arkitektur. Fagområdet dækker et felt, der spænder fra bebyggelses- og bygningsplanlægning i den bymæssige og landskabelige sammenhæng til udformning af offentlige rum og boliger.

ID: 1607

Nyeste forskning

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig