Center for Byplanlægning

Ophørt. 31/08/2014.

Centerleder: Jens Kvorning

Center for Byplanlægning
Center for Byplanlægning er oprettet med det formål at styrke Kunstakademiets Arkitektskoles forskning og undervisning indenfor byplanområdet og at tiltrække og uddanne nye forskere og undervisere. Centret omfatter to fagfelter: Byplanlægning og byudvikling samt Planlægning i 3. verden. Centrets opgaver er at gennemføre videnindsamling og forskning med fokus på aktuel national og international viden om urban transformation og strategisk planlægning, at formidle denne viden til skolen og til planlægningsfaget samt at udbyde en masteruddannelse i strategisk planlægning

Forskningsfelter
Centrets forskning retter sig imod at beskrive og teoretisere over de transformationsprocesser og transformationsforløb som Europas byregioner gennemløber, påvirket af globalisering, digitalisering og deindustrialisering. Inden for dette felt er der særlig fokus på kortlægning og analyse af de strategier og planformer, der har vist sig relevante og virksomme i forhold til de aktuelle transformationsprocesser.
I planperioden tilknyttes forskning af transformationsprocesser og byplanlægning i 3. verden, en forskning der er rettet mod udviklingslandene - især Afrika. Såfremt de nødvendige ressourcer kan tilvejebringes udvides feltet til at omfatte vækstøkonomier - især Kina. Hovedvægten ligger på gennemførelse af afgrænsede forskningsprojekter baseret på cases indenfor de fire undertemaer med den størst mulige synergi mellem projekterne. På grundlag af den viden, der tilvejebringes i disse projekter, og den baggrundsviden de baserer sig på, foretages der generaliseringer og teoretiseringer omkring restrukturering og strategisk planlægning.

Periode 2004-2006
I centrets første toårige periode har hovedindsatsen ligget på igangsætning og konsolidering af de tre undertemaer - ICT og urban transformation, Events og strategisk byplanlægning og Turisme og strategisk planlægning - med en phd-studerende inden for hvert felt. De øvrige ressourcer har været anvendt på planlægning og markedsføring af masteruddannelsen i strategisk planlægning, phd-undervisning, konferencer og kurser, udarbejdelse af ansøgninger om ekstern finansiering af kommende projekter samt forhandling om samarbejde med andre forskningsinstitutioner. Inden for fagfeltet Planlægning i 3. verden afsluttes i planperioden to projekter i Tanzania, ét i Brasilien og to i Ghana.

Planperioden 2007-2010
Den største nye satsning i den kommende planperiode inden for fagfeltet Byplanlægning og byudvikling er forsøget på at igangsætte projekter inden for det nye tema Nordiske storbyregioners restrukturering og transformation - som et interskandinavisk forskningssamarbejde. Planerne forudsætter, at der kan opnås ekstern støtte. Inden for de oprindelige forskningstemaer vil der i den kommende periode ske en konsolidering af indsatsen gennem forsøg på at opnå ekstern finansiering til igangsætning af afgrænsede projekter, som kan udvide temaernes empiriske base. Centrets konferencevirksomhed har vist sig særdeles produktiv både for udviklingen af forskningstemaer, for opbygning af forskningsnetværk og for etablering af kontakt til planlægningsfaget. Virksomheden vil derfor blive forstærket og suppleret med nye konferenceformer. Endelig vil der blive satset på udvikling af flere publikationsformer og etablering af debatcirkler, som skaber gensidigt forpligtende relationer mellem centrets forskere og praksismiljøer udenfor skolen.

Forskningstemaer
De overordnede og tværgående forskningstemaer er Urban restrukturering og transformation samt Strategisk byplanlægning. Undertemaer er ICT og urban transformation, Events og strategisk byplanlægning, Turisme og strategisk byplanlægning samt Nordiske storbyers restrukturering og planstrategier.

Urban restrukturering og transformation
Under dette forskningstema er det hensigten at gennemføre mere overordnede sammenligninger, generaliseringer og teoretiseringer over karakteren af globaliseringens urbane restruktureringsprocesser, med vægten på de rumlige aspekter. Formålet er at bidrage til udviklingen og nuanceringen af den foreliggende litteratur om transformation og restrukturering, især ved at tilføre empiri fra de skandinaviske byregioner og derigennem forhåbentlig blive i stand til at tilføre nye dimensioner og teser til diskussionen af globaliseringens effekter.

Strategisk byplanlægning
Alle forskningstemaer relaterer sig til strategisk byplanlægning, men under hovedtemaet vil der ske en generalisering af erfaringer og en kategorisering imellem forskellige positioner og en forklaring og teoretisering over de forskellige positioners ideologiske tilhørsforhold og typen af tænkning om regionen og byen og deres planlægning - altså både en form for idéhistorie, ideologihistorie og planlægningshistorie.

ICT og urban transformation
Der findes en omfattende litteratur, som ud fra forskellige synsvinkler udforsker, hvorledes de nye informations- og kommunikationsteknologier har påvirket byernes indretning, byernes økonomi og udviklingsdynamik og dagliglivet i byerne. Indsatsen inden for dette forskningsfelt har dels til formål at afsøge den allerede udførte forskning inden for området, dels at gennemføre selvstændige casestudier, som kan konkretisere de teser, som de overordnede teorier præsenterer, og gøre dem tilgængelige og relevante for den praktiske planlægning. Aktuelt undersøges inden for dette felt to cases: Cork i Irland og Wolfsburg i Tyskland. Cork er i løbet af de sidste 25 år blevet en meget succesfuld by, hvis økonomi i væsentlig grad er baseret på IT-industrien. Wolfsburg er hjembyen for VW-fabrikkerne. Den er indbegrebet af en industriby, bygget udelukkende med det formål at være udgangspunkt for bilproduktion som 'fordistisk' produktionsform, med det resultat at Wolfsburg fremstår som en by, der er i modvind i forhold til globaliseringens logik.

Events og strategisk byplanlægning
Anvendelsen af store events som verdensudstillinger, større sportsbegivenheder og andre typer af udstillinger eller kulturelle arrangementer, som katalysatorer for byudvikling og byomdannelse har været meget debatteret indenfor byplanlægning og bypolitik gennem de sidste 10 - 15 år.
Barcelona er et ofte anvendt eksempel: den bevidste udnyttelse af værtskabet for OL udgjorde et vendepunkt for byen, der efterfølgende har formået at placere sig som en af de mest besøgte og diskuterede byer i Europa. Der er imidlertid også en række eksempler på byer, hvor store events ikke har medført den forventede forandring og vitalisering af byen. Formålet med forskningen inden for dette felt er derfor gennem analyse og sammenligning af en række forskellige eksempler på anvendelse af events i bypolitikken, at kunne redegøre for de forudsætninger og sammenhænge, der synes at sikre en succesfuld udnyttelse af denne strategi, med henblik på at kunne formulere anbefalinger og anvisninger, der er anvendelige i den praktiske planlægning.

Turisme og strategisk byplanlægning
Turisme yder et væsentligt bidrag til økonomien i både store byer og perifere regioner. Der er derfor stor opmærksomhed om turistsektorens succes eller problemer og om hvilke udviklingsstrategier, der kan sikre succes. Hovedparten af forskningen inden for dette felt har hidtil haft et snævert fokus omkring den økonomiske effekt af forskellige typer af turisme. Synspunktet bag centrets forskningsindsats inden for dette felt er, at det er byen og landskabet, og de kulturer, der er bundet til og udspiller sig her, som udgør målet for turismen. Samtidig er det velbelyst i nyere samfundsvidenskabelig forskning, at der sker en form for turistliggørelse af dagliglivet, forstået på den måde, at de der bor i de store byregioner i stigende grad har en turistadfærd i dagligdagen, som påvirker anvendelsen af byens rum. Disse to iagttagelser er tilsammen udgangspunktet for at anlægge en bredere synsvinkel på turismen, hvor formålet med forskningen er at identificere de måder turismen påvirker byen på.

Nordiske storbyers restrukturering og planstrategier
Forskningen har til formål at skabe større viden om de specifikke restruktureringer, der sker i de nordiske storbyer og de planstrategier og planformer, som anvendes. En forskningsindsats indenfor dette tema er relevant af flere grunde. En meget stor del af de teoretiseringer, der foreligger om globalisering og urban restrukturering, er baseret på amerikansk empiri. Der er derfor i høj grad brug for en bedre viden om, hvordan globaliseringens processer sætter sig igennem i så gennemstrukturerede og homogene samfund som de skandinaviske, som forudsætning for at udforme relevante urbane politikker og rumlige strategier. Men der er også i forhold til at udvikle den internationale diskussion og teoridannelse om urban restrukturering og globalisering brug for et skandinavisk bidrag, som kan nuancere og komplettere denne diskussion. Det er netop med udgangspunkt i de forhold, centrets forskere har bedst kendskab til, det vil være muligt at yde et væsentligt bidrag til og blive en integreret del af en international diskurs.

ID: 1625

Nyeste forskning

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig